Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


 


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
IX СЕСІЯ, VII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 28.02.2017 № 271
м. Стрий


Про створення відділу державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию та затвердження його Положення


З метою вдосконалення роботи виконавчих органів ради, відповідно до пп.5 ч.1 ст.26, п.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства», враховуючи лист ДАБК України від 30.11.2016р. №40-702-12/11594, міська рада вирішила:

1. Створити відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию та затвердити його структуру (додаток №1).

>p>2. Внести доповнення до додатку №1 рішення міської ради від 29.12.2015р. №36 «Про затвердження структури і чисельності апарату виконавчих органів міської ради» (ІІ сесія VII демократичного скликання) (зі змінами), а саме:

  2.1. Доповнити структуру апарату виконавчих органів міської ради та збільшити загальну чисельність до 142,5 одиниць, утворивши відділ державного архітектурно-будівельного контролю у місті Стрию чисельністю 4 штатні одиниці:

   1. Начальник відділу - 1

   2. Головний спеціаліст - 2

   3. Провідний спеціаліст - 1

3. Затвердити Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию (додаток №2).

4. Керуючому справами виконкому (О.Затварницька) забезпечити працевлаштування працівників вищезазначеного відділу відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури (І.Зрайло).
 

Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток №1
до рішення міської ради від 28.02.2017 №271

СТРУКТУРА
відділу державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию

 • Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию
 • Головний спеціаліст (інспектор архітектурно-будівельного контролю)
 • Головний спеціаліст (робота з єдиним реєстром документів дозвільного характеру)
 • Провідний спеціаліст (робота з єдиним реєстром документів дозвільного характеру)

Секретар ради Наталя Канівець


Додаток №2
до рішення міської ради від 28.02.2017 №271

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию

1. Загальні положення

1.1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию (далі – Відділ) є виконавчим органом з питань державного архітектурно-будівельного контролю Стрийської міської ради, юридичною особою публічного права, що утворюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», підпорядковий виконавчому комітету Стрийської міської ради, першому заступнику міського голови та підконтрольний Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

1.3. Відділ в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, Регламентом Стрийської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Стрийської міської ради, а також цим Положенням та іншими підзаконними нормативно-правовими актами.

1.4. Відділ є юридичною особою з моменту його державної реєстрації як юридичної особи, має печатку, штамп, бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Повне найменування Відділу: «ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У М.СТРИЮ». Скорочене найменування Відділу: «ВІДДІЛ ДАБК У М.СТРИЮ».
Юридична адреса та місцезнаходження Відділу: Львівська область, м.Стрий, вул.Т.Шевченка, 71.

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням відділу є здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

3. Повноваження Відділу

3.1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию відповідно до покладених на нього завдань:

  3.1.1. надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

  3.1.2. приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

  3.1.3. подає Державній архітектурно-будівельній інспекції України інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

  3.1.4. здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

  3.1.5. здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Відділу;

  3.1.6. розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Відділу державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию;

  3.1.7. розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

  3.1.8. здійснює інші повноваження, визначені законом.

4. Права посадових осіб Відділу

4.1. Посадові особи відділу державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

  4.1.1. безперешкодного доступу до місця будівництва об'єкта та до прийнятих в експлуатацію об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню;

  4.1.2. складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

  4.1.3. видавати обов'язкові для виконання приписи щодо:

   4.1.3.1. усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

   4.1.3.2. зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

  4.1.4. проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

  4.1.5. проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

  4.1.6. залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

  4.1.7. отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

  4.1.8. вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

  4.1.9. забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника Відділу експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію;

  4.1.10. здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

  4.1.11. здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об'єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

  4.1.12. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

5. Структура та організація роботи

5.1. Начальник відділу державного архітектурно-будівельної контролю призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку. Виконавчий комітет Стрийської міської ради протягом трьох днів після призначення начальника Відділу інформує про це Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

5.2. На посаду начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п'ять років.

5.3. Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию:

  5.3.1. очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

  5.3.2. організовує та контролює виконання в Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

  5.3.3. здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.4. Призначення особи на посаду в органі держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів. Здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складання заліку Держархбудінспекція повідомляє виконавчий комітет Стрийської міської ради.

5.5. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу

6.1. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию затверджуються в установленому законодавством порядку.

6.2. Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися відділом державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию.

6.3. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю у м.Стрию та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

7. Заключні положення

7.1. Ліквідацію та реорганізацію Відділу проводить міська рада за поданням Стрийського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

Секретар ради Н.Канівець


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Шановні мешканці Львівської області!

Виготовлено попередні списки виборців та іменні запрошення на чергові вибори Президента України 31 березня 2019 року

Засідання комісії захисту прав дітей

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця