Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 6 січня 2011 року № 44


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІІІ СЕСІЯ, VІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 06.01.2011 № 44
м. Стрий


Про Програму правої освіти населення м.Стрия на 2011-2012 роки


З метою реалізації вимог ст.57 Конституції України, відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001 “Про Національну програму правової освіти населення” та керуючись п.п.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму правової освіти населення м. Стрия на 2011-2012 роки (надалі – Програма) згідно з додатком 1.

2. Редакції часопису “Гомін волі”, редакції КП “Стрийське міське радіомовлення “Голос Стрия” забезпечити висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову депутатської комісії з питань депутатської етики, регламенту, прав людини і законності І.Маланчука.


Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток 1
до рішення міської ради
від 6 січня 2011 р. № 44

ПРОГРАМА
правової освіти населення м. Стрия
на 2011–2012 роки

І. Загальні положення:

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

Програма правової освіти населення м. Стрия на 2011-2012 роки (надалі – Програма) передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення міста правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Метою програми є підвищення рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення міста, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Основними завданнями Програми є:

 • підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами міської ради, викладачів правових дисциплін та журналістів міста, які висвітлюють правову тематику;
 • створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;
 • широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
 • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
 • удосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

Мету програми передбачається досягти шляхом:

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;
 • визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;
 • активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення міста, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими організаціями, закладами і установами;
 • органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;
 • розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;
 • надання правової освіти навчальними закладами міста на платній або безоплатній основі;
 • поліпшення умов для здійснення творчої благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;
 • залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;
 • сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;
 • забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до їх джерел;
 • систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу;
 • безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань;
 • виховання молодого покоління на духовно-патріотичних засадах.

Реалізація Програми сприятиме:

 • підвищенню рівня правової культури населення міста;
 • формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;
 • поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищенню ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх, професійних навчальних закладах міста;
 • підвищенню рівня правової поінформованості населення міста;
 • вихованню національно патріотичної свідомості у молоді;
 • налагодження співпраці з представниками церков, громадськими організаціями міста.

ІІ. Основні напрями реалізації Програми:

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами міста обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Надання правової освіти має здійснюватися у всіх дошкільних, загальноосвітніх, професійних навчальних закладах освіти.

Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, людей похилого віку тощо.

У дошкільних навчальних закладах правове навчання і виховання здійснюється на основі програм, рекомендацій і методичних вказівок, які затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійними навчальними закладами.

Обсяг і зміст обов'язкового курсу з правознавства визначається для загальноосвітніх навчальних закладів - потребою суспільства у вихованні правосвідомого громадянина, а для професійних навчальних закладів - крім того, ще й високими вимогами до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня особи.

У загальноосвітніх та професійних навчальних закладах міста здійснюється широка позакласна і позаудиторна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці галузі права.

Типові програми вивчення правових дисциплін затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань права і держави.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема елементів дистанційного навчання.

Виконком Стрийської міської ради утворює міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затверджує її склад та положення, вирішує в межах своєї компетенції питання організаційного і матеріально-технічного забезпечення діяльності.

Засоби масової інформації міста систематично інформують населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо.

Для подальшого вдосконалення правової освіти населення міста запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації в засобах масової інформації.

Державні заклади, підприємства, організації культури міста проводять відповідну правоосвітню та право виховну діяльність.

З цієї метою за участю виконкому, міськрайонного управління юстиції, навчальних закладів міста на громадських або договірних засадах створюються лекторії, кінолекторії, проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами, читацькі конференції та інші заходи.

III. Основні заходи із забезпечення виконання Програми:

1. Систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його поліпшення.

Міськрайонне управління юстиції, міжвідомча координаційно–методична рада з правової освіти населення
Постійно

2. Організовувати проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо з питань підвищення рівня правової культури населення міста.

Відділ освіти, відділ культури, міськрайонне управління юстиції
Постійно

3. Вирішити питання щодо надання підтримки у виданні підручників та посібників з правознавства для загальноосвітніх, професійних навчальних закладів, популярних юридичних посібників, збірників актів законодавства, а також у комплектуванні правовою літературою бібліотечних фондів.

Відділ освіти, відділ культури, міськрайонне управління юстиції
Протягом 2011-2012 рр.

4. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійних навчальних закладів міста із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права.

Відділ освіти, міськрайонне управління юстиції
Протягом 2011-2012 рр.

5. Забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз'ясненню відповідних актів законодавства та практики їх застосування. Організувати з цією метою цикл навчально-методичних телепередач. Залучати до висвітлення правових питань провідних фахівців-практиків в галузі права.

Часопис “Гомін волі”, Редакція міського радіомовлення
Постійно

6. Сприяти створенню молодіжних правових клубів.

Відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей міськвиконкому
Постійно

7. Проводити тижні і декади показу кінофільмів за морально-правовою тематикою.

Відділ освіти
Постійно

8. Залучати до проведення правороз’яснювальної роботи найбільш кваліфікованих фахівців-практиків у галузі права. Розробити систему заохочень активних учасників правоосвітнього процесу.

Відділ освіти, міськрайонне управління юстиції
Постійно

9. Проводити в місті напередодні Дня юриста заходи з поширення серед населення знань про державу і право, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини.

Міськрайонне управління юстиції
Щорічно

10. Забезпечити постійне інформування населення міста через засоби масової інформації про хід виконання Програми.

Часопис “Гомін волі”, Редакція міського радіомовлення
Постійно

11. Сприяти підвищенню правової освіти населення шляхом організації у бібліотеках міста книжкових виставок, створення куточків з правознавства та своєчасно поновлювати бібліотечні фонди актуальною літературою. Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах міста години права, зустрічі за „круглим столом”, Дні інформування, зустрічі, діалоги, конкурси правознавства, Дні милосердя, уроки доброти, години цікавих повідомлень тощо.

Відділ культури, відділ освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, міськрайонне управління юстиції
Постійно

12. З метою виховання національно патріотичної свідомості у молоді, налагоджувати співпрацю з представниками церков, громадськими організаціями міста та забезпечити проведення спільних правоосвітніх заходів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, міськрайонне управління юстиції
Постійно

13. Проводити відкриті громадські слухання по висвітленню рішень сесії та виконавчого комітету.

1 раз в рік
Депутатська комісія

Секретар ради Наталія Канівець


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Повідомлення

Турнір пам’яті Героя України Ю.Дяковського

День Героїв - 2019 у Стрию

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця