Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 6 січня 2011 року № 45


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІІІ СЕСІЯ, VІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 06.01.2011 № 45
м. Стрий


Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України в місті Стрию на 2011-2015 роки


Відповідно до ст.65 Конституції України, на виконання статей 8-12 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” і ст.36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою підвищення ефективності військово-патріотичного виховання молоді і покращення якості підготовки до призову і служби в Збройних Силах України громадян в місті Стрию міська рада вирішила:

1. Затвердити “Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України в місті Стрию на 2011-2015 роки” (надалі – Програму), що додається.

2. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Л. Коваль) забезпечити виділення коштів в 2011-2015 роках для реалізації даної Програми та інформувати міську раду про хід фінансування спланованих в ній заходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Маланія.


Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток
до рішення міської ради
від 6 січня 2011 р. № 45

ПРОГРАМА
військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних силах України в місті Стрию на 2011-2015 роки

1.Актуальність програми

Сучасний період державотворення в Україні характеризується складними соціально-економічними, політичними та духовними процесами. У суспільній свідомості, особливо серед молоді, набули поширення байдужість, егоїзм, індивідуалізм, цинізм, немотивована агресивність, неповажне ставлення до держави та соціальних інститутів. Все це потребує підвищення вимог до самосвідомості допризовної та призовної молоді. Відомо, що вона безпосередньо формується та розвивається у процесі військово-патріотичного виховання. У зв’язку з цим очевидна невідкладність вирішення проблем формування у громадян патріотизму як основи консолідації суспільства.

Одним із найактуальніших питань виховання допризовної та призовної молоді є організація та впровадження комплексної соціальної роботи. Тому головними пріоритетами та принципами реалізації цієї програми повинні стати:

 • активне залучення спеціалістів різних профілів до впровадження моделі надання соціальних послуг призовній молоді;
 • впровадження моделі соціальної роботи на засадах добровільності, компетентності, професіоналізму, довготривалості та системності;
 • створення умов для сприяння гармонійного розвитку особистості юнаків;
 • тісний взаємозв’язок військово-патріотичного виховання з національним вихованням народу України;
 • пріоритетність історичної та культурної спадщини України, її Збройних сил, їх духовних цінностей, традицій та звичаїв;
 • демократичність та гуманізм;
 • спрямованість на досягнення конкретної мети - формування високого рівня готовності юнаків до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни;
 • взаємозв’язок військово-патріотичного виховання з іншими напрямами виховання юнаків та усіма аспектами повсякденної діяльності колективів;
 • багатоманітність форм, методів, засобів військово-патріотичного виховання.

Провідними формами роботи у цьому напрямку має бути індивідуальний адресний підхід та створення системи комплексного впливу.

2.Мета та завдання програми

Метою програми є організація надання допомоги призовникам у вирішенні соціально-психологічних проблем шляхом отримання інформаційних та психолого-педагогічних і корекційних послуг.

Реалізація цієї мети може бути досягнута через вирішення комплексу завдань:

 • визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;
 • забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;
 • вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і громадянина;
 • удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;
 • формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності для виконання громадського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;
 • створення системи шефських зв’язків військових частин і вищих військових навчальних закладів із навчальними закладами району, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування.

Завданнями військово-патріотичного виховання є:

 • формування у свідомості призовної молоді любові до України та її Збройних сил, глибоких патріотичних переконань, поваги до української мови, культури, історичного минулого, національних і бойових традицій, переконаності у неповторності нашої Батьківщини, гордості за незалежність до держави Україна;
 • виховання поваги до Конституції та законів України, високоморальних і патріотичних норм суспільного життя;
 • цілеспрямоване та системне оволодіння призовниками патріотичними знаннями як основи їх патріотичної вихованості;
 • формування у призовників гордості та поваги до символів держави - Герба, Прапора, Гімну України та інших атрибутів і символіки нашої держави;
 • протидія викривленню та фальсифікації історії України та Збройних сил, турбота про її об’єктивне висвітлення;
 • запобігання впливу на призовників занепалих псевдоцінностей, міжнаціональній ворожнечі, зневаги до людини, культу насилля, жорстокості, що руйнують духовну сферу людини;
 • формування здібностей до аналізу зовнішньої і внутрішньополітичної ситуації, уміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і в світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;
 • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
 • всебічне підвищення престижу військової служби;
 • забезпечення військової професійної орієнтації молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях і здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;
 • створення системи військово-патріотичного виховання.

3. Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних силах України

3.1.Забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед молоді з метою формування почуття обов’язку захищати Вітчизну, встановленого статтею 65 Конституції України, виховання національної свідомості на героїчно-патріотичних традиціях минулого України.

Стрийський ОМВК, відділ освіти
протягом 2011-2015 років

3.2.Організувати контроль за проходженням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району. Забезпечувати навчальні заклади навчально-матеріальною базою: методичними посібниками, рекламною продукцією, наглядною агітацією, навчальною зброєю та іншими засобами.

Стрийський ОМВК, відділ освіти, Стрийський МВ УМВС України в Львівській області
протягом 2011-2015 років

3.3.Виявляти та попередньо відбирати кандидатів для направлення у військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади на навчання за програмою підготовки офіцерського складу. Направляти призовників, придатних за медичними та іншими показниками, для підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади ТСОУ.

Стрийський ОМВК, відділ освіти, відділ культури, Стрийський МВ УМВС України в Львівській області
протягом 2011-2015 років

3.4.Організовувати і урочисто проводити святкування Дня Збройних сил України, Дня захисника Вітчизни у навчальних закладах району з врученням посвідчень про приписку до призовної дільниці, Дня призовника, зустрічі молоді з ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками визвольного руху на Україні, політв’язнями та представниками військових частин.

Стрийський ОМВК, відділ освіти, відділ культури
протягом 2011-2015 років

3.5.Проводити роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних силах України серед молоді у навчально-виховних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях району.

Стрийський ОМВК, відділ освіти, відділ культури, Стрийський МВ УМВСУ в Львівській області
протягом 2011-2015 років

4.Підготовка призовної молоді до служби в Збройних силах України

4.1.Забезпечувати військовий облік, складання списків призовників та збір документів, необхідних для формування особових справ призовників, своєчасну явку юнаків на призовну дільницю.

Керівники підприємств, установ, організацій, загальноосвітніх навчальних закладів міста, Стрийський ОМВК
протягом 2011-2015 років

4.2.Організовувати на базі Стрийської ЦРЛ МОЗ України обстеження та лікування громадян, яких визнано такими, що потребують лікування та медичного нагляду. Посилити контроль за їх оздоровленням у період між припискою до призовної дільниці і призовом.

Стрийський ОМВК, Стрийська ЦРЛ
протягом 2011-2015 років

4.3.Вивчати особистості призовників, їх моральні якості, сімейний та майновий стан. Провести відбір юнаків за фізичними, психологічними та діловими якостями згідно з даними медичних закладів, інформацією, що надається правоохоронними органами, характеристиками з місця роботи або навчання, які є придатними до служби у Збройних силах України.

Стрийський ОМВК, районна призовна комісія
протягом 2011-2015 років

5.Призов громадян на строкову військову службу

5.1.Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», указів Президента України про черговий призов громадян на строкову військову службу організовувати та забезпечити проведення весняного і осіннього призовів громадян на строкову військову службу та відправку призовників на обласний збірний пункт у смт.Скнилів

районна призовна комісія,
березень-травень, вересень-листопад 2011-2015 років

5.2.Забезпечувати оповіщення призовників про їх виклик і своєчасне прибуття на призовну дільницю.

Керівники підприємств, установ, організацій, загальноосвітніх навчальних закладів районну
березень-травень, вересень-листопад 2011-2015 років

5.3.Проводити інструктаж призовників, консультації-бесіди з їх батьками під час відправок призовників на обласний збірний пункт. Залучати до їх проведення представників громадських об’єднань та релігійних громад.

Стрийський ОМВК
квітень-жовтень 2011-2015 років

5.4.Організовувати урочисті проводи призовників до лав Збройних сил України.

Керівники підприємств, установ, організацій, загальноосвітніх навчальних закладів району, відділ культури РДА
квітень, жовтень 2011-2015 років

5.5.Проводити розшук і доставку до військового комісаріату осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку, згідно з чинним законодавством.

Стрийський РВ УМВС України в Львівській області, Стрийський ОМВК у разі необхідності, за поданням Стрийського ОМВК
2011-2015 роки

6.Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання програми здійснюватиметься на підставі глави Х Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу " від 4.04.2006 р. №3597-ІV за рахунок коштів бюджету міста, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством (додається).

7.Очікувані результати програми

Реалізація програми передбачає:

 • безумовне виконання Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу" від 4.04.2006 р. №3597-ІV;
 • формування стереотипу поведінки допризовної молоді на свідоме проходження строкової служби;
 • створення комплексної системи соціальної допомоги призовній молоді;
 • підготовку соціальних педагогів та залучення до роботи спеціалістів високої кваліфікації;
 • створення належних умов роботи призовної комісії та комісії з питань приписки до призовної дільниці: забезпечення необхідними бланками, канцтоварами, медичними препаратами та матеріалами;
 • своєчасне замовлення автотранспорту для доставки призовників на обласне медичне обстеження, відправку на обласний збірний пункт та доставку приписної молоді на приписку до призовної дільниці;
 • зменшення кількості злочинів серед призовників, а також ухиленнь від проходження служби в Збройних силах України.


Секретар Стрийської міської ради Наталія Канівець

Військовий комісар Стрийського об’єднаного міського військового комісаріату Олег.Сабінський


Додаток

до розділу 6 Програми

Фінансове забезпечення

№ п/пЗміст заходівДжерела фінансуванняРоки та сума (тис.грн.)
2011 рік2012 рік2013 рік2014 рік2015 рік
1.Медичне обстеження призовників під час призову та приписки до призовної дільниціКошти бюджету міста, тис.грн.33333
2.Виготовлення типографських бланків для проведення приписки громадян до призовної дільниці та призову на строкову військову службу, забезпечення канцелярським приладдямКошти бюджету міста, тис.грн.1,51,51,51,51,5
3.Перевезення призовників на обласний збірний пункт для проведення медичних обстеженьКошти бюджету міста, тис.грн.77777
4.Проведення урочистих проводів призовників до лав Збройних сил УкраїниКошти бюджету міста, тис.грн.44 4 4 4
УСЬОГО:15,515,515,515,515,5
РАЗОМ:77,5 тис.грн.

Військовий комісар Стрийського об”єднаного міського військового комісаріату Олег Сабінський

Секретар ради Наталія Канівець


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Повідомлення

Турнір пам’яті Героя України Ю.Дяковського

День Героїв - 2019 у Стрию

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця