Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 6 січня 2011 року № 54


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІІІ СЕСІЯ, VІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 06.01.2011 № 54
м. Стрий


Про зміну назви комунального підприємства “Міське бюро планування та архітектури відділу архітектури та містобудування Стрийського міськвиконкому” та затвердження його статуту


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», керуючись п.п.28, 30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада вирішила:

1. Змінити назву комунального підприємства з «міське бюро планування та архітектури відділу архітектури та містобудування Стрийського міськвиконкому» на комунальне підприємство «Стрийське міське бюро планування та архітектури».

2. Вважати засновником комунального підприємства «Стрийське міське бюро планування та архітектури» Стрийську міську раду замість відділу архітектури та містобудування Стрийського міськвиконкому.

3. Вважати комунальне підприємство «Стрийське міське бюро планування та архітектури» правонаступником прав та обов»язків комунального підприємства міське бюро планування та архітектури відділу архітектури та містобудування Стрийського міськвиконкому.

4. Затвердити Статут комунального підприємства «Стрийське міське бюро планування та архітектури» в новій редакції (додаток 1).

5. Вважати таким, що втратило чинність Положення «Про міське бюро планування та архітектури відділу архітектури та містобудування Стрийського міськвиконкому» затверджене рішенням виконкому Стрийської міської Ради народних депутатів № 155 від 25.04.1996 р.

6. Вважати такими, що втратили чинність рішення Стрийської міської ради ІІ сесії V демократичного скликання №37 від 08 червня 2006р. «Про створення комунального підприємства» та ХХІІІ сесії V демократичного скликання № 396 від 23 червня 2009 р. «Про ліквідацію комунального підприємства міське бюро планування та архітектури відділу архітектури та містобудування Стрийського міськвиконкому»/

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Маланія та постійну депутатську комісію з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури та комісію з питань депутатської етики, регламенту, прав людини, законності.


Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток 1
рішенням ІIІ сесії VІ демократичного скликання Стрийської міської ради
від 6 січня 2011 року № 54

СТАТУТ
комунального підприємства “Стрийське міське бюро планування та архітектури”
(нова редакція)
м.Стрий–2011


Стаття 1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Стрийське міське бюро планування та архітектури» є правонаступником комунального підприємства міське бюро планування та архітектури відділу архітектури та містобудування Стрийського міськвиконкому.

1.2. Комунальне підприємство “Стрийське міське бюро планування та архітектури” (надалі – Підприємство) – є унітарним комунальним підприємством, яке засноване Стрийською міською радою.

1.3. В своїй діяльності Підприємство підпорядковане виконавчому комітету Стрийської міської ради в особі відділу архітектури та містобудування.


Стаття 2. Найменування та місцезнаходження підприємства.

2.1. Повна назва Підприємства: Комунальне підприємство „Стрийське міське бюро планування та архітектури» українською мовою – Комунальне підприємство «Стрийське міське бюро планування та архітектури»

2.2. Скорочена назва Підприємства: українською мовою – КП „СМБПА”

2.3. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Стрий Львівської області, вул. Т. Шевченка,71.


Стаття 3. Мета і предмет діяльності.

3.1. Підприємство створене для здійснення належної підготовки і комплектування вихідних даних на виконання проектно-пошукових робіт; забезпечення функціонування постійно-діючого консультативного центру з запровадженням нових технологій та прогресивних проектних рішень у проектуванні та будівництві, енергозбереженні, використанні сучасних матеріалів і конструкцій; наданні інших послуг у сфері містобудування та архітектури. Підприємство здійснює діяльність на засадах самоокупності та господарського розрахунку з метою отримання прибутку від спрямованої на задоволення суспільних потреб діяльності.

3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

  3.2.1. Підготовка документів для видачі дозволів на:

   - виконання топографо-геодезичних та інженерно геологічних вишукувань;

   - забезпечення замовників топографо-геодезичною зйомкою для проектування;

   - проектування будівельних робіт;

   - будівництво та реконструкцію індивідуальних будинків, господарських будівель, благоустрою земельних ділянок.

  3.2.2.Підготовка матеріалів, необхідних для отримання юридичними і фізичними особами:

   - містобудівних умов та обмежень, проектних пропозицій;

   - технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будівель та споруд.

  3.2.3.Ведення містобудівного кадастру, збір і обробка інформації та створення архіву містобудівної документації і геолого-геодезичних матеріалів.

  3.2.4.Розробка проектних пропозицій для розміщення об’єктів будівництва, а також матеріалів до проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, щодо вирішення питань вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб.

  3.2.5.Розробка проектно-кошторисної документації і виконання комплексу проектних робіт на будівництво, ремонт та реконструкцію будівель та споруд, благоустрій, озеленення та зовнішнє оздоблення відповідно до ліцензії, одержаної у встановленому порядку.

  3.2.6.Надання методично-консультативної допомоги громадянам та іншим суб’єктам містобудування в підготовці документів з питань забудови, що потребують узгодження або затвердження у встановленому законодавством порядку.

  3.2.7. Комп’ютерний друк, сканування.

  3.2.8. Виготовлення ксерокопій.

3.3. Підприємство має право здійснювати інші види господарської діяльності не заборонені законодавством України.


Стаття 4. Юридичний статус Підприємства.

4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з моменту державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

4.2. Підприємство у своїй діяльності керується законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-методичними та нормативно-правовими документами та актами пов»язаними із містобудівельною та архітектурною діяльністю, рішеннями міської ради та даним Статутом.

4.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку і кутовий штамп з власним повним найменуванням та іншими реквізитами, бланки зі своїм найменуванням, від свого імені укладає договори, набуває майнові та немайнові права, несе зобов’язання, виступає позивачем та відповідачем у будь-яких органах судової влади України.

4.4. Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах належного йому майна.

4.5. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, рівно як і держава не відповідає по зобов’язаннях Підприємства.

4.6. Підприємство самостійно від свого імені може укладати угоди, договори, контракти.

  4.6.1.Для виконання окремих видів робіт та надання інших послуг Підприємство може створювати тимчасові творчі колективи, залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.

  4.6.2.Відправляти у відрядження своїх представників за кордон для вирішення питань, які входять в компетенцію Підприємства.

4.7. Підприємство у встановленому законом порядку може утримувати або орендувати приміщення, автотранспорт, меблі, інші технічні засоби та технологічне обладнання, для виконання виробничих завдань.

4.8. Підприємство може виконувати всі інші дії у відповідності із завданнями і положеннями юридичної особи, незаборонені законом.


Стаття 5. Статутний фонд підприємства. Майно Підприємства.

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

  - грошові кошти та майно, передані засновником;

  - кошти, отримані від реалізації послуг, продукції в результаті господарської діяльності;

  - кредити банків та інших кредиторів;

  - інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.

5.4. Прибутки Підприємства формуються з виручки від господарської діяльності після відшкодування витрат виробництва, сплати податків та інших обов’язкових платежів.

5.5. Підприємство організує облік фінансово-господарської діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність і подає її в порядку, визначеному чинним законодавством України, несе відповідальність за її достовірність.

5.6. Майнові права, які не передбачені цим Статутом, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству добровільно або за рішенням суду.


Стаття 6. Права та обов’язки Підприємства.

6.1. Права Підприємства.

  6.1.1 Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку.

  6.1.2. Підприємство здійснює господарську діяльність та надає послуги за розцінками, які визначаються згідно з ДБН - „Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України”.

6.2. Обов’язки підприємства.

  6.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні та комунальні контракти, державні та комунальні замовлення та інші договірні зобов’язання. Доведені у встановленому порядку державні та комунальні контракти, державні та комунальні замовлення є обов’язковими до виконання.

  6.2.2. Підприємство:

   - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

   - придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

   - створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

   - здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.


Стаття 7. Облік та звітність.

7.1. Підприємство зобов’язане вести бухгалтерський облік та подавати фінансову та статистичну звітність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського та податкового обліку в Підприємстві, своєчасність подання щорічного звіту та іншої фінансової документації у відповідні органи несуть керівник Підприємства та головний бухгалтер.

7.3. Підприємство зобов’язане зберігати наступні документи:

  - статут Підприємства, зміни та доповнення, які внесені до Статуту і зареєстровані в установленному порядку, свідоцтво про державну реєстрацію та рішення про створення Підприємства;

  - документи, які підтверджують права Підприємства на майно, яке обліковується на балансі Підприємства;

  - документи бухгалтерської та та податкової звітності;

  - висновки аудитора, державних та місцевих органів фінансового (податкового) контролю;

  - інші документи передбачені чиним законодавством України.

Названі документи зберігаються в офісі Підприємства.


Стаття 8. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу.

8.1. Управління Підприємством здійснюється Керівником Підприємства, який призначається міським головою, шляхом укладення з ним контракту за попереднім погодженням із постійною депутатською комісією з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури.

8.2. До виключної компетенції Засновника належить:

  - затвердження Статуту, змін і доповнень до нього;

  - визначення основних напрямків діяльності підприємства;

  - вирішення питання про реорганізацію та ліквідацію підприємства.

8.3. Керівник Підприємства:

  - несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

  - без довіреності представляє інтереси Підприємства;

  - видає накази та розпорядження обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;

  - самостійно визначає порядок найму, переводу чи звільнення працівників Підприємства;

  - укладає договори та угоди (контракти) від імені Підприємства, розпоряджається його майном та коштами у встановленому законом порядку та в межах наданих йому Засновником повноважень;

  - визначає та затверджує структуру Підприємства, посади, форми і розміри оплати праці та інших заохочень, встановлює розпорядок дня, тривалість і порядок надання відпусток відповідно до чинного законодавства, затверджує посадові інструкції працівників та відповідальних осіб з охорони праці та пожежної безпеки;

  - несе персональну відповідальність за результати діяльності Підприємства, дотримання усіх вимог діючого законодавства.


Стаття 9. Господарська та соціальна діяльність Підприємства.

9.1. Підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність, своєчасно проводить розрахунок з бюджетом та здійснює інші платежі у встановленому законом порядку та несе відповідальність за їх достовірність.

9.2. Фінансові результати діяльності Підприємства встановлюється на основі бухгалтерських звітів.

9.3. Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним роком.

9.4. Оплата праці працівників:

  - джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

  - керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, відповідно до чинного законодавства;

  - мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати;

9.5. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові взаємовідносини працівника з Підприємством.

9.6. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами. Збори трудового колективу не представляють Підприємство, а обмежують свою діяльність лише прийняттям рішень по справах Підприємства.

9.7. Загальні збори трудового колективу:

  9.7.1. Розглядають та затверджують проект колективного договору.

  9.7.2. Збори вважаються повноважними, якщо в них беруть участь більше 2/3 членів трудового колективу. Рішення приймаються голосуванням , більшістю голосів присутніх на зборах.

9.8. Підприємство відповідно до чинного законодавства самостійно вирішує всі питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу.


Стаття 10. Ліквідація і реорганізація Підприємства.

10.1.Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства проводиться за рішенням міської ради або господарського суду згідно з чинним законодавством.

10.2. При реорганізації Підприємства вносяться відповідні зміни в його установчі документи та при ліквідації – відповідний запис в державний реєстр.

10.3. У випадку ліквідації Підприємства ініціатором ліквідації створюється ліквідаційна комісія, до складу якої входять представники Засновника та Підприємства.

10.4. Порядок та терміни проведення ліквідації визначаються згідно до Закону України “Про підприємства в Україні”, іншого чинного законодавства.

10.5. При реорганізації та ліквідації підприємства звільненим працівникам гарантується захист їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

10.6. При ліквідації Підприємства майно, що залишилося після розрахунку з кредиторами, банками, бюджетом передається у розпорядження Засновника.

10.7. Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення.


Стаття 11. Зміни та доповнення до статуту.

11.1. Зміни та доповнення до Статуту оформляються окремим додатком до нього, який є невід’ємною частиною Статуту, або викладаються у новій редакції.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту набирають юридичної сил из моменту їх державної реєстрації. У випадку, коли державний орган реєстрації відмовив у здійсненні реєстрації змін та доповнень до Статуту, Підприємство повинно керуватися старими положеннями.

Секретар ради Наталія Канівець


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Повідомлення

Турнір пам’яті Героя України Ю.Дяковського

День Героїв - 2019 у Стрию

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця