Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 15 грудня 2011 року № 153


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII СЕСІЯ, VI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 15.12.2011 № 153
м. Стрий


Про затвердження Положення про порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету


Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” (зі змінами), міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Положення про порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету і затвердити його в новій редакції згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль), відділу економіки (В.Касприк), відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи (А.Липа) забезпечити виділення коштів з резервного фонду міського бюджету згідно з вимогами затвердженого Положення.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення ХХХ сесії ІV демократичного скликання від 29 грудня 2005 року № 520 „Про внесення змін до Положення про порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету”.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету та економіки (Г.Матвійців).
 

Міський головаРоман Шрамов’ят


Додаток
до рішення сесії міської ради
від 15 грудня 2011 року № 153

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету

Загальні положення

1. Положення про порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету визначає напрями використання коштів резервного фонду міського бюджету, встановлює порядок виділення коштів із Резервного фонду та звітування про їх використання.

2. Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету на поточний рік.

3. Резервний фонд міського бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету м.Стрия.

4. Резервний фонд бюджету встановлюється рішенням сесії міської ради загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

5. Розподіл суми бюджетного призначення Резервного фонду провадиться за окремими рішеннями виконкому міської ради.

Напрями та умови використання коштів з Резервного фонду міського бюджету

6. Кошти Резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

  а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

  а-1) заходів, пов»язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом’якшення її можливих наслідків;

  б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами міської ради підстав для проведення таких заходів.

7. До непередбачених заходів, визначених у підпункті "б" пункту 6 цього Положення, не можуть бути віднесені:

 • обслуговування та погашення державного боргу чи боргу місцевого самоврядування;
 • додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті;
 • капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації;
 • надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято міською радою.

8. За рахунок коштів Резервного фонду бюджету можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з Резервного фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

9. Рішення про виділення коштів з Резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у бюджеті і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

10. Кошти з Резервного фонду бюджету виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду бюджету.
Кошти з Резервного фонду бюджету суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Подання та розгляд звернень про виділення коштів з Резервного фонду

11. Звернення про виділення коштів з Резервного фонду подають: управління, відділи міської ради до виконавчого органу міської ради.

12. У зверненні зазначається:

 • напрям використання коштів Резервного фонду;
 • головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з Резервного фонду (у разі необхідності);
 • обсяг асигнувань, який пропонується надати з Резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;
 • підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;
 • інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з Резервного фонду не будуть виділені.

13. До звернення обов'язково додаються:

 • розрахунки обсягу коштів з Резервного фонду бюджету;
 • перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших заходів;
 • документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування);
 • інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з Резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов»язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з Резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті "а" пункту 6 цього Положення, до звернення також обов'язково додаються:

 • акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;
 • узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

14. У разі необхідності виділення коштів з Резервного фонду бюджету на цілі, передбачені у пункті 8 цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

15. Керівництво міської ради не пізніше, ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення відділу економіки, фінансовому управлінню міської ради для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з Резервного фонду бюджету. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші заінтересовані органи виконавчої влади.
У разі потреби керівництво міської ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:
відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій.
У разі, коли термін виконання доручення не вказано, відділ з надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи у десятиденний термін після отримання доручення подає зазначені експертні висновки відділу економіки і фінансовому управлінню.

16. Фінансове управління міської ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з Резервного фонду бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з Резервного фонду бюджету і наслідків у разі не виділення коштів на такі заходи, та подає їх у тижневий термін відділу економіки міської ради.

17. Відділ економіки міської ради згідно з дорученням керівництва міської ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 15 цього Положення, та пропозицій фінансового управління робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з Резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з Резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи з Резервного фонду бюджету.

18. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6 – 10 цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 12 і 13 цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з Резервного фонду бюджету, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення та доповідає про це керівництву міської ради.
У разі, коли загальний обсяг коштів, виділених з Резервного фонду бюджету відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, затвердженого в бюджеті для Резервного фонду, відділ економіки невідкладно повідомляє про це керівництво міської ради.

Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з Резервного фонду бюджету

19. Відділ економіки міської ради є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень виконкому міської ради про виділення коштів з Резервного фонду бюджету.
У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з Резервного фонду бюджету відділ економіки міської ради готує відповідний проект рішення, в якому повинно бути визначено:

 • головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з Резервного фонду бюджету;
 • напрям використання коштів з Резервного фонду бюджету;
 • обсяг коштів, який пропонується надати з Резервного фонду бюджету;
 • умови повернення коштів, виділених з Резервного фонду бюджету.

20. Відділ економіки міської ради погоджує проект рішення про виділення коштів з Резервного фонду з фінансовим управлінням міської ради і подає його в установленому порядку на розгляд керівництву міської ради.
У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єктам економіки та територіям) проект рішення про виділення коштів з Резервного фонду бюджету відділом економіки міської ради готується і подається на розгляд виконкому міської ради на підставі прогнозних розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому передбачається виділення коштів з Резервного фонду міського бюджету, з наступним оформленням цього проекту у двотижневий термін в установленому порядку.

21. Виконком міської ради приймає рішення про виділення коштів з Резервного фонду бюджету виключно за наявності висновків відділу економіки, фінансового управління міської ради та за погодженням з комісією з питань бюджету та економіки.

22. У разі потреби виконком міської ради може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з Резервного фонду бюджету.

Виділення коштів з Резервного фонду бюджету , ведення обліку та звітності

23. Після прийняття рішення виконкому міської ради про виділення коштів з Резервного фонду бюджету:

  а) головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє фінансовому управлінню міської ради коди тимчасової класифікації видатків міського бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням;

  б) фінансове управління міської ради під час визначення бюджетної програми з резервного фонду бюджету закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків відповідно до напряму використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

24. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису міського бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

25 Стрийське УДК після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з Резервного фонду бюджету провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з Резервного фонду бюджету, Стрийському УДК переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов»язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру або інших заходів, погодженого з відділом економіки та фінансовим управлінням міської ради.

26. Відділ економіки міської ради веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з Резервного фонду бюджету і щомісяця інформує виконком міської ради про витрачання коштів Резервного фонду міського бюджету.
Стрийське УДК щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію відділу економіки міської ради щодо залишків коштів Резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), а головні розпорядники бюджетних коштів - пояснення про причини невикористання коштів Резервного фонду бюджету.
За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів Резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відділ економіки міської ради у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд виконкому міської ради проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з Резервного фонду бюджету.

27. Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з Резервного фонду бюджету, подають відділу економіки, фінансовому управлінню, Стрийському УДК звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів, погоджений відповідно до пункту 25 цього Положення, а у разі виділення коштів Резервного фонду на умовах повернення - також інформацію про їх повернення до міського бюджету.

28. Стрийське УДК готує інформацію (звіт) про використання коштів з Резервного фонду бюджету і подає фінансовому управлінню і відділу економіки не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.

28-1. Додатково кошти з Резервного фонду бюджету для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з Резервного фонду бюджету та подання відділу економіки, фінансовому управлінню звіту про їх цільове використання.

29. Контроль за використанням коштів, виділених з Резервного фонду бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.
У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового використання коштів Резервного фонду бюджету та неповернення їх до міського бюджету контрольно-ревізійний відділ у Стрийському районі, містах Моршині та Стрию порушує перед Стрийським УДК питання про зупинення операцій з коштами Резервного фонду бюджету та інформує про це головного розпорядника бюджетних коштів, відділ економіки та фінансове управління міської ради.
На підставі актів ревізій , складених відповідно до законодавства, відділ економіки готує та подає в установленому порядку на розгляд виконкому міської ради проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу зазначених видатків з Резервного фонду бюджету на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.
За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного фонду бюджету відділ економіки міської ради повідомляє про це контрольно – ревізійний відділ у Стрийському районі, містах Моршині та Стрию, який виявив факт нецільового використання коштів.
Стрийське УДК щомісяця надає інформацію про повернення коштів, виділених з Резервного фонду бюджету на умовах повернення, фінансовому управлінню міської ради.


Секретар міської ради Наталія Канівець


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Повідомлення

Турнір пам’яті Героя України Ю.Дяковського

День Героїв - 2019 у Стрию

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця