Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


 


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXІ СЕСІЯ, VI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 20.12.2013 № 391
м. Стрий


Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища


Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища", Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" та п.25 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища (додається).

2. Визнати рішення сесії міської ради від 05.07.2005 № 459 "Про затвердження положення про місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища " таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та економіки .
 

Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток
до рішення від 20 грудня 2013р. №391

Положення
про міський фонд охорони навколишнього природного середовища м.Стрия

1. Загальні положення

1.1. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) є складовою частиною міського бюджету , основною метою якого є концентрація коштів і цільове фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, запобіганням, зменшенням та усуненням забруднення навколишнього природного середовища.

1.2. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (із змінами) та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

1.3. Формування коштів Фонду в складі міського бюджету здійснювати за рахунок надходжень, визначених чинним законодавством.

1.4. Порядок встановлює загальнообов’язкові правила планування природоохоронних заходів з метою їх фінансування протягом бюджетного року з Фонду.

1.5. Головні розпорядники коштів Фонду визначаються при затвердженні міського бюджету на відповідний рік та при внесенні змін у показники міського бюджету.

2. Порядок планування проведення природоохоронних заходів за рахунок коштів Фонду

2.1. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним пріоритетним напрямам гарантування екологічної безпеки, визначених державними та регіональними природоохоронними програмами, а також щорічними Програмами економічного та соціального розвитку м.Стрия.

2.2. Перелік першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету, (далі – Перелік) затверджується щорічними Програми економічного та соціального розвитку м.Стрия.

2.3. Перелік формує відділ економіки і погоджують постійні депутатські комісії з питань бюджету та економіки і з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури.

2.4. Основою для розгляду та внесення природоохоронного заходу до Переліку є пропозиції на фінансування з Фонду , які подаються відділу економіки та до постійної комісії з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури, а також невідкладність виконання природоохоронного заходу, спрямованого на запобігання, зменшення чи усунення забруднення навколишнього природного середовища. Пропозиції до проекту переліку природоохоронних заходів (об»єктів), фінансування яких буде проводитися з залученням коштів обласного та державного бюджетів (ФОНПС), подавати в обласну державну адміністрацію згідно додатку №1. Внесення заходів до Переліку відбувається за встановленими у пункті 3 пріоритетами та критеріями першочерговості заходів.

2.5. Пропозиції до Переліку на плановий фінансовий рік замовники природоохоронних заходів подають у відділ економіки до 15 жовтня. Пізніше встановленого терміну можуть подаватися запити, які стосуються заходів, спрямованих на реалізацію невідкладних природоохоронних заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайних екологічних ситуацій чи їх попередження.

2.6. Після затвердження Переліку та внесення відповідних змін у видатки міського бюджету фінансове управління Стрийської міської ради, за пропозиціями головного розпорядника коштів, складає помісячний розподіл асигнувань і доводить до головного розпорядника коштів довідку про бюджетні асигнування, відповідно до затверджених бюджетних призначень (встановлених бюджетних асигнувань) за кодами бюджетної класифікації.

2.7. Головний розпорядник коштів міського бюджету на основі довідки про бюджетні асигнування затверджують (уточнюють) кошториси і подають їх на погодження до фінансового управління Стрийської міської ради.

2.8. Кошти Фонду використовуються виключно відповідно до Переліку, затвердженого рішенням Стрийської міської ради.

3. Пріоритети та критерії формування Переліку природоохоронних заходів

3.1. Основними пріоритетними напрямами спрямування коштів Фонду є:

 • розробка та здійснення екологічної програми;
 • будівництво, реконструкція і ремонт водопровідно-каналізаційної системи та очисних споруд;
 • будівництво, реконструкція й облаштування полігону твердих побутових відходів і здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів;
 • попередження та ліквідація аварійних екологічних ситуацій;
 • проведення робіт щодо впорядкування та охорони природно-заповідних територій;
 • здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів;
 • заходи з озеленення міста;
 • інші заходи, відповідно до чинного законодавства.

3.2. Першочерговим правом внесення природоохоронних заходів до проекту Переліку на плановий рік є:

 • державне та міське значення об’єкта (заходу);
 • наявність рішень Кабінету Міністрів України, обласної та міської ради щодо даного заходу;
 • високий ступінь готовності об’єкта (робіт) до проведення заходу;
 • природоохоронний ефект від впровадження заходу;
 • співфінансування за всіма джерелами (Державний бюджет, Державний фонд ОНПС, обласний фонд ОНПС, місцевий бюджет, інші кошти).

4. Внесення змін і доповнень до Переліку

4.1. Зміни та доповнення до затвердженого Переліку готує відділ економіки на підставі поданих на розгляд запитів на здійснення природоохоронних заходів.

4.2. У разі виникнення потреби в ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації, зміни та доповнення до Переліку вносяться за ініціативою відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи і комісії з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури.

4.3. Зміни до Переліку чи проект додаткового Переліку попередньо погоджує постійна комісія з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури.

5. Фінансування природоохоронних заходів з Фонду

5.1. Фінансування природоохоронних заходів здійснюється фінансовим управлінням Стрийської міської ради з Фонду у межах надходження до нього коштів, у встановленому законодавством порядку, на підставі поданої головним розпорядником заявки (замовлення) на фінансування природоохоронного заходу, згідно із затвердженим помісячним розписом асигнувань.

5.2. У разі необхідності замовники заходів можуть проводити фінансування заходів на умовах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

5.3. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764.

5.4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Фонду здійснюється в установленому законом порядку.

6. Особливі умови виділення коштів з Фонду

6.1. Кошти Фонду використовуються виключно на заходи, передбачені Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (із змінами).

7. Контроль та звітність про освоєння коштів Фонду

7.1. Комісія з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури проводить постійний контроль й аналіз стану виконання природоохоронних заходів та ефективності використання коштів.

7.2. Кожен замовник та одержувач коштів Фонду зобов’язаний подати головному розпоряднику коштів Фонду звіти відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку і звітності у терміни, визначені чинним законодавством.

7.3. Замовники заходів несуть відповідальність за цільове використання коштів Фонду, відповідно до чинного законодавства. Повний фінансовий контроль цільового та ефективного використання коштів Фонду здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які, згідно із законодавством, покладені такі функції.

Секретар ради Наталя Канівець

Додаток 1
до Положення

Пропозиції
до проекту Переліку першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 20___ році

№ з/пЗміст заходуЗамовник заходуГоловний розпорядник коштів або отримувач субвенційСтупінь готовності об’єкта фінансування, у %Термін виконанняОбсяг фінансування, тис.грн.Джерела фінансування, тис.грн.
Загальна кошторисна вартістьЗалишок кошторисної вартості станом на 01.01.20__ р.Підлягає фінансуванню у 20___роціДержавний бюджетДержавний фонд ОНПСОбласний фонд ОНПСМісцевий бюджетІнші
Усьогоу т.ч. місцевий фонд ОНПС
1234678910111213141516
               

Підпис керівника ______________


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Повідомлення

Турнір пам’яті Героя України Ю.Дяковського

День Героїв - 2019 у Стрию

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця