Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 11 червня 2008 року № 274


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVІ СЕСІЯ, V ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 11.06.2008 № 274
м. Стрий


Про затвердження Положення про фінансове управління Стрийської міської ради


Відповідно до п.5 частини 1 статті 26 та статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами та доповненнями, міська рада вирішила:

1. Затвердити структуру та чисельність фінансового управління міської ради згідно з додатком № 1.

2. Затвердити Положення про фінансове управління Стрийської міської ради в новій редакції згідно з додатком № 2.

3. Вважати таким, що втратили чинність п.2,3 рішення XVIII сесії III демократичного скликання від 29 січня 2002р. “Про утворення фінансового управління міської ради шляхом реорганізації міського фінансового відділу» та рішення XV сесії V демократичного скликання від 4 березня 2008 року № 235 “Про внесення змін до рішення XVIII сесії III демократичного скликання від 29.01.2002 р. “Про утворення фінансового управління Стрийської міської ради шляхом реорганізації міського фінансового відділу”.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Маланія.


Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток № 1
до рішення сесії міської ради
від 11 червня 2008 р. № 274

СТРУКТУРА
фінансового управління Стрийської міської ради

Назва відділу/посадиКількість ставок
1.Начальник управління1
БЮДЖЕТНИЙ ВІДДІЛ
2. Заступник начальника - начальник бюджетного відділу1
3. Головний спеціаліст1
4. Спеціаліст 1 категорії3
ВІДДІЛ ДОХОДІВ
5. Начальник відділу1
6. Головний спеціаліст1
7. Спеціаліст 1 категорії1
ВІДДІЛ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
8. Начальник відділу - головний бухгалтер1
9. Заступник начальника - заступник головного бухгалтера1
10, Спеціаліст 1 категорії - інженер по механізованій обробці інформації1
11. Спеціаліст П категорії з питань діловодства1
12. Водій1
13. Прибиральниця0,5
ВСЬОГО:14,5

Секретар міської ради Світлана Мельник


Додаток № 2
до рішення сесії міської ради
від 11 червня 2008 р. № 274

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Фінансове управління є структурним підрозділом Стрийської міської ради, що утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України І Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Львівської обласної, Стрийської міської ради, наказами начальника головного фінансового управління облдержадміністрації, актами органу місцевого самоврядування, прийнятими у межах його компетенції, а також положенням про фінансове управління Стрийської міської ради.

3. Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;
 • складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд міській раді;
 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. У правління відповідно до покладених на нього завдань:

  4.1. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

  4.2. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

  4.3. проводить, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

  4.4. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд міській раді;

  4.5. бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету;

  4.6. організовує роботу, пов'язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням керівництва міської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами міської ради матеріалів для підготовки проекту міського бюджету; складає проект міського бюджету та подає його на розгляд керівництву міської ради;

  4.7. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

  4.8. здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами, прогнозування та прозодить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

  4.9. організовує виконання міського бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами міської ради, органами державної податкової служби, органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

  4.10. складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

  4.11. здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

  4.12. проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

  4.13. розглядає баланси, звіти про виконання місцевого бюджету та інші фінансові звіти, подані органами Державного казначейства;

  4.14. проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території міста місцевих податків, зборів, а також пільг;

  4.15. проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

  4.16. здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління міської ради, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

  4.17. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

  4.18. бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури апарату управління, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

  4.19. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;

  4.20. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

  4.21. готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету;

  4.22. здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

  5.1. в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання;

  5.2. в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України, вживати заходи до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

  5.3. залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

  5.4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, відповідним органом державної податкової служби, органом державної контрольно-ревізійної служби та органом Державного казначейства.

7. Управління очолює начальник, якій призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником головного фінансового управління облдержадміністрації.
Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником головного фінансового управління облдержадміністрації.

8. Начальник управління:

 • здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників його відділів;
 • видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 • розробляє і подає на затвердження міському голові штатний розпис управління в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників та асигнувань на утримання, встановлених для управління;
 • затверджує положення про відділи управління і функціональні обов'язки працівників управління;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;
 • затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;
 • забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 • призначає на посаду і звільняє з посада працівників управління;
 • організовує проведення заходів щодо дотримання працівниками управління вимог законодавства України з питань державної служби та запобіганню проявам корупції.

9. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органі Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням.

Секретар міської ради Світлана Мельник


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Засідання комісії щодо надання одноразової грошової допомоги

Оголошення про громадські слухання

До уваги громадян, які подавали декларацію про майновий стан і доходи!

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця